Eksamen

Retningslinjer for eksamener, årsprøver og terminsprøver 

Vi orienterer dig om eksamensreglerne i god tid før eksamen. I orienteringen vil du blive gjort bekendt med eksamensbekendtgørelsen, som gælder for eksamen og prøver i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Du har pligt til at sætte sig ind i regler og retningslinjer for eksamen. 

Det gælder også skolens samlede retningslinjer for mundtlige og skriftlige eksamener og årsprøver. Herunder opridser vi blot nogle af de overordnede retningslinjer:

Dit ansvar

Du har pligt til at møde mindst 15 minutter før en mundtlig prøve/eksamen. Ved skriftlige prøver/eksamener skal du sidde klar på din plads ved prøvens start kl. 8.50, og det er dit ansvar at medbringe relevante og tilladte hjælpemidler til prøver og eksaminer.

Alle elever har pligt til at holde sig orienteret om eksamen via Lectio og SharePoint, da vigtig information i forbindelse med eksamens- og prøveafviklingen løbende kan ændre sig. 

Mobiltelefoner er ikke tilladt. De kan placeres i vores skabe på eget ansvar.

Under prøver og eksaminer har du pligt til at rette dig efter skolens studie- og ordensregler, hvilket indebærer en respektfuld og hensynsfuld adfærd over for andre elever, skolens personale og censorer. Hvis du udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med afviklingen af prøver og eksaminer, kan du bortvises fra den pågældende prøve eller eksamen.

Sygdom i forbindelse med prøver og eksamen

Hvis du bliver syg før en mundtlig eller skriftlig eksamen, skal du hurtigst muligt kontakte skolen. Bliver du syg under prøven, skal du henvende dig til en lærer eller vagt og straks kontakte skolens kontor. Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeattest. Udgift til lægeattest refunderes ikke af skolen. Hvis du vælger at gå til eksamen trods sygdom, har du ikke ret til sygeeksamen.

Snyd under prøver og eksamen

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra den pågældende prøve.

Hvis du snyder ved årsprøver og terminsprøver, bortvises du fra prøven og modtager en skriftlig advarsel. Ligger der andre sager om snyd på dig, så kan det i sidste ende medføre udmeldelse.

Klage

Klage over eksaminationsgrundlaget, forløbet eller bedømmelsen skal ske skriftligt til skolen senest to uger efter karakteren er udmeldt. Den samme frist gælder for klager over årskarakterer.

Rektor fremmer eller afviser herefter klagen. Hvis klagen fremmes kan resultatet være A) Ny bedømmelse ved skriftlig prøve B) Tilbud om omprøve C) Ingen medhold i klagen.