Regler

Retningslinjer for eksamener, årsprøver og terminsprøver

I god tid før eksamen orienterer vi fra skolens side eleverne om eksamensreglerne. I orienteringen vil du blive gjort bekendt med eksamensbekendtgørelsen, som gælder for eksamen og prøver i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser – og du har som elev pligt til at sætte dig ind i regler og retningslinjer for eksamen.

Elevernes ansvar

Du har som elev pligt til at møde mindst 15 minutter før en mundtlig prøve/eksamen. Ved skriftlige prøver/eksamener skal du sidde klar på din plads ved prøvens start kl. 8.45. Det er dit ansvar at medbringe relevante og tilladte hjælpemidler til prøver og eksaminer.

Alle elever har pligt til at holde sig orienteret om eksamen via Lectio og SharePoint, da vigtig information i forbindelse med eksamens- og prøveafviklingen løbende kan ændre sig. 

Mobiltelefoner er ikke tilladt. Medbragte mobiltelefoner vil blive betragtet som snyd og vil medføre bortvisning fra prøven eller karakteren -3.

Under prøver og eksaminer har du pligt til at rette dig efter skolens studie- og ordensregler, hvilket indebærer en respektfuld og hensynsfuld adfærd over for andre elever, skolens personale og censorer. Hvis du udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med afviklingen af prøver og eksaminer, kan du bortvises fra den pågældende prøve eller eksamen.

Sygdom i forbindelse med prøver og eksamen

Hvis du bliver syg før en mundtlig eller skriftlig eksamen, skal du hurtigst muligt kontakte skolen. Bliver du syg under prøven, skal du henvende dig til en lærer eller vagt og straks kontakte skolens kontor. Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeattest. Udgift til lægeattest refunderes ikke af skolen. Hvis du vælger at gå til eksamen trods sygdom, har du ikke ret til sygeeksamen.

Snyd under prøver og eksamen

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra den pågældende prøve. I henhold til den nye eksamensbekendtgørelse, så vil elever fra 1.g eller 1.HF også kunne sanktioneres med karakteren -3.

Hvis du snyder ved årsprøver og terminsprøver, bortvises du fra prøven og modtager en skriftlig advarsel. Har du andre sager om snyd liggende, kan det i sidste ende medføre udmeldelse. I henhold til den nye eksamensbekendtgørelse, så vil elever fra 1.g eller 1.HF også kunne sanktioneres med karakteren -3.

Her kan du læse skolens retningslinjer ved mundtlige og skriftlige eksamener og årsprøver.

Indsats mod mobning

 tolererer vi ikke mobning. Det strider mod skolens helt grundlæggende værdier om respekt og ligeværd og forhindrer skolen i at realisere sit mål om at give eleverne den bedst mulige uddannelse.  

Mobning er, at en eller flere personer gentagne gange og over længere tid udsætter en eller flere andre personer for handlinger, der opfattes som sårende eller nedværdigende. 

Mobning kan foregå åbent og direkte eller skjult og indirekte. Det kan foregå i og uden for undervisningssituationen og både ansigt til ansigt eller digitalt. Uanset hvor, hvordan og hvornår det foregår, er mobning et skoleanliggende, hvis det påvirker skolens læringsmiljø. 

 AARHUS GYMNASIUM, Tilst forebygges mobning aktivt ved på den ene side at opfordre alle på skolen til at være opmærksomme  det, der foregår i undervisningen, i det sociale miljø blandt eleverne i skolen og på de sociale medier, og ved på den anden side at sikre, at alle ved, hvad de skal gøre, og hvem de skal henvende sig til ved tegn på mistrivsel og mobning.

Du kan læse mere om vores anti-mobbestrategi her.

Forsikring / Insurance

Som offentlig institution må AARHUS GYMNASIUM, Tilst ikke tegne forsikring for sine elever. Det er derfor vigtigt, at eleverne hjemmefra har ansvarsforsikring – og også gerne en ulykkesforsikring, der dækker i skoletiden.
I forbindelse med studierejser i udlandet er det obligatorisk at tegne en rejseforsikring gennem skolens rejsearrangør.

Text in English:

As a Danish public institution AARHUS GYMNASIUM, Tilst is not permitted to insure its students. It is therefore imperative that students are privately insured, preferably also against personal accident, and that this insurance covers them whilst at school. 
It is mandatory for students to purchase travel insurance when participating in school trips abroad. Insurance is purchased for the entire group, forms part of the cost of the trip and the insurer is chosen by the school.